tel.: 32 264 74 75 wew. 22
ul. Kościelna 6; 41-303 Dąbrowa Górnicza

 


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o. prowadzący               przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego pod nazwą
Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach 
40-211 Katowice ul. Ks. L. Markiefki 87 ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy :

Pielęgniarki

Wymiar etatu – pełny
Wykształcenie – wyższe lub średnie na kierunku pielęgniarstwo
Wymagania konieczne:    Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
                                    Umiejętność obsługi komputera (w tym Word, Excel, Internet)
Wymagania dodatkowe:  Znajomość języków obcych 
                                    Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

Zakres głównych obowiązków:  Opieka pielęgniarska nad pacjentem w oddziale szpitalnym

Wymagane dokumenty i oświadczenia: list motywacyjny, cv, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, w przypadku wcześniejszej pracy kopie posiadanych świadectw pracy.

Dokumenty należy składać lub przesłać na adres : Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o. , 40-211 Katowice, ul. ks. L. Markiefki 87 Dział Kadrowo - Płacowy III piętro.

Inne informacje : Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Przyjmujemy jedynie kserokopie dokumentów przesłane w formie papierowej. Dodatkowych informacje można uzyskać pod telefonem : 32 357 62 98

Do 31.08.2018 r. bezpośredni kontakt Pani Renata Chrobot tel. +48 519 318 998

Atrakcyjne warunki płacowe

©2014 WSPS.plProjekt i wykonanie A.Aumiler